زبان فرانسه


 

معرفی گروه زبان فرانسه گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 در بخش زبانهای خارجی دانشکده علوم انسانی این دانشگاه و به همت مرحوم دکتر میرحسنی تأسیس شد. دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاههای دولتی تنها دانشگاهی بود که به تأسیس رشته آموزش زبان مبادرت ورزید. در بدو امر از آقای دکتر حامد رضیی به منظور راه اندازی دپارتمان فرانسه دعوت شد و از سال 1368تا 1375به مدت 7 سال مدیریت دپارتمان فرانسه را ایشان بر عهده داشتند. درمهر ماه سال 72 سرکار خانم دکتر رویا لطافتی به عنوان اولین عضو هیئت علمی گروه فرانسه به استخدام دانشگاه در آمدند. مدت سه سال ایشان در گروه همراه با آقای دکتر رضیی به اداره امور گروه مشغول بودند. در سال 1375 دکتر پریوش صفا به عنوان دومین عضو هیئت علمی به جمع گروه پیوست. در همان سال ابتدا جناب دکتر حمیدرضا شعیری و پس از آن آقای دکتر روح الله رحمتیان به عنوان عضو هیئت علمی گروه استخدام شدند و گروه به این ترتیب با چهار عضو فعالیت جدی خود را از سال 75 آغاز کرد. در کنار فعالیتهای آموزشی تعیین شده از سوی دانشگاه، فعالیتهای پژوهشی و اجرایی گروه از همان بدو امر آغاز شد. 1375 با ورود آقای دکتر شعیری مدیریت گروه به ایشان واگذار گردید. چند ماه بعد از استخدام آقای دکتر شعیری، همکار دیگر گروه آقای دکتر روح الله رحمتیان به عنوان عضو هیئت علمی به گروه پیوستند. دومین دوره مدیریت گروه به آقای دکتر رحمتیان واگذار گردید. از این پس فعالیت‌های گروه با مشارکت همه اعضاء و به تناوب تحت مدیریت آقایان دکتر شعیری و دکتر رحمتیان به ترتیب زیر ادامه یافت. و هم اکنون مدیریت گروه زبان فرانسه بر عهده جناب آقای دکتر گشمردی است. رسالت و هدفهای گروه آموزشی اهداف گروه آموزشی زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس از همان بدو امر همیشه اهداف اندازه پذیر بوده و تا حد امکان و تا جایی که از همکاری و حمایت مسئولین بالاتر برخوردار بوده به بیشتر این اهداف دست یافته است. الف - اهداف آموزشی اهداف آموزشی گروه به شرح زیر بوده که برخی 1) ایجاد رشته ترجمه شناسی در مقطع دکتری 2) تجهیز گروه به آزمایشگاه زبان 3) بازنگری سرفصل های موجود و به روزرسانی دروس • جایگزین کردن دروس کاربردی به جای دروس تاریخی و تئوری محض 4) جذب هیأت علمی مورد نیاز همراه با توسعه گروه 5) ایجاد گرایش آموزش زبان با رویکرد شناختی در مقطع دکتری 6) ایجاد آموزش مجازی • تهیه نرم افزارهای آموزش زبان که از این میان، بندهای 5 و 6 اهداف آموزشی هنوز در مرحله آماده سازی زیرساختها و گردآوری ملزومات هستند. ب - اهداف پژوهشی 1) ایجاد هسته های پژوهشی در گروه 2) تلاش برای تعامل با گروه های مرتبط در راستای ایجاد فعالیت های بینا رشته ای 3) راه اندازی مجله تخصصی گروه • تولید مقاله و کار در زمینه های مورد نیاز ج-اهداف عرضه خدمات تخصصی 1) تلاش برای کاربردی کردن رشته با توجه به اسناد بالا دستی • نیازسنجی در جامعه و تعیین مشکلاتی که برای حل آنها به رشته ما نیاز هست. • تولید کتب آموزشی • تهیه و تولید نرم افزارهای آموزشی در جهت بهینه سازی آموزش زبان. • مبادرت به تهیه فرهنگهای دوزبانه گوناگون