فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند

تعداد واحد اصلی : 16

تعداد واحد اختیاری : 4

تعداد واحد جبرانی : 4

تعداد واحد سمینار : -

تعداد واحد رساله :18

جمع کل واحدها :36

 

 

دروس اصلی

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

رجال حديث

2

-

ندارد

2

 

تحقيق در باره ترجمه هاي قرآن كريم

2

-

ندارد

3

 

نقد و بررسي درباره احاديث موضوعه

2

-

ندارد

4

 

تحقيق درباره جوامع حديثي كهن و متاخر شيعه

2

-

ندارد

5

 

جوامع حديثي اهل سنت

2

-

ندارد

6

 

تفسير قرآن كريم 1

2

-

ندارد

7

 

تفسير قرآن كريم 2

2

-

ندارد

8

 

نقد و تحقيق مكاتب و روشهاي تفسيري

2

-

ندارد

 

 

دروس اختياري

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

تاريخ قرائات

2

-

ندارد

2

 

مطالعات قرآني و حديثي خاور شناسان

2

-

ندارد

 

 

* از دو درس پيشنهادي يكي به تشخيص گروه ارائه مي شود .

دروس جبرانی

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

روش تحقيق در علوم قرآن و حديث

2

-

ندارد

2

 

زبان تخصصي

2

-

ندارد

 

 

 

رساله

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

 

رساله 

 

 

 

 

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند

تعداد واحد اصلی : 28

تعداد واحد اختیاری : -

تعداد واحد جبرانی : 8

تعداد واحد سمینار : -

تعداد واحدپایان نامه : 4

جمع کل واحدها : 32

 

 

دروس اصلی

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

فقه الحديث

2

-

ندارد

2

 

تاريخ حديث

2

-

ندارد

3

 

مفردات قرآن

2

-

ندارد

4

 

تاريخ قرآن

2

-

ندارد

5

 

تفسير قرآن 1

2

-

ندارد

6

 

تفسير قرآن 2

2

-

ندارد

7

 

تفسير قرآن 3

2

-

ندارد

8

 

علوم قرآني 1

2

-

ندارد

9

 

علوم قرآني 2

2

-

ندارد

10

 

روش هاي تفسيري

2

-

ندارد

11

 

زبان خارجي

2

-

ندارد

12

 

تاريخ علم رجال

2

-

ندارد

13

 

روش تحقيق و مأخذشناسي علوم قرآن و حديث

2

-

ندارد

14

 

نهج البلاغه

2

-

ندارد

 

 

دروس جبرانی

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

تاريخ حديث

2

-

ندارد

2

 

تاريخ قرآن

2

-

ندارد

3

 

زبان انگليسي عمومي

2

-

ندارد

4

 

زبان عربي

2

-

ندارد

5

 

مصطلح الحديث

2

-

ندارد

 

 

پایان نامه

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

پايان نامه

4

-

گذراندن كليه دروس آموزشي