فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دکتری رشته برنامه ريزي درسي

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 18 تعداد واحد اختیاری : -
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 38


 

دروس اصلی

 

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 6474012007  تربيت در قرآن مجيد  
2 6474012002 روشهاي آماري 2 -  
3 6618821006 مكتبهاي فلسفي و آراء تربيتي 2 -  
4 6610822003 نظريه هاي يادگيري و روشهاي تدريس 2 -  
5 6610821006 برنامه ريزي درسي 1 2 -  
6 6618821002 برنامه ريزي درسي 2 2 -  
7 6810811009 برنامه ريزي آموزش متوسطه 2 -  
8 6810811002 روشهاي تحقيق 2 -  
9 6618821001 برنامه ريزي درسي آموزش ابتدايي 2 -  

 

 

 

دروس جبرانی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
6474011004   متون تخصصي 1  
 2   متون تخصصي 2  


 

 

رساله

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   رساله 20   

 

 

 


 

فهرست دروس مقطع دکتری رشته فلسفه تعليم و تربيت

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 18 تعداد واحد اختیاری : 4
تعداد واحد جبرانی : 2 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 42


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1  6610821001 مكتبهاي فلسفي و آراء تربيتي 1  2  -  
2 6618821001 برنامه ريزي درسي 1 2 -  
3 6618821008 تاريخ انديشه هاي تربيتي غرب 2 -  
4   فلسفه تربيتي اسلام 2 -  
5 6610821002 مكتب هاي فلسفي و آراء تربيتي 2 2 -  
6 6610822007 تربيت در قرآن 2 -  
7   روش تحقيق 2 -  
8   نظريه هاي ياد گيري و روشهاي تدريس 2 -  
9   تربيت در روايات معصومين 2 -  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   فلسفه معاصر غرب  2  -  
2 6610821005 فلسفه اسلامي 2 -  


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1  6610820004  متون تخصصي  

 


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   رساله 20   -  
 

برنامه درسي  رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 25 تعداد واحد اختیاری : -
تعداد واحد جبرانی : 7 تعداد واحد سمینار : 3
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 32


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   جامعه شناسي تعليم و تربيت پيشرفته 2  - ندارد 
2   نظرات تربيتي ائمه اطهار (ع) 2 - ندارد
3   آموزش و پرورش تطبيقي 3 - ندارد
4   تربيت در نهج البلاغه 3 - ندارد
5   نظريات تربيتي مكاتب فلسفي 3 - فلسفه تعليم و تربيت
6   سير آراء تربيتي غرب 3 - ندارد
7   روشهاي تحقيق در علوم تربيتي 3 - ندارد
8   تعليم و تربيت اسلامي 3 - ندارد
9   برنامه ريزي آموزشي 3 - ندارد


 

دروس جبرانی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   متون تخصصي  3  
2   فلسفه تعليم و تربيت 2 -  
3   روش شناسي تحقيق 2 -  

 

سمينار

 

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  سمينار در مسائل تربيتي  3  

  

 

 

پایان نامه

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   پايان نامه  -