فهرست دروس


 

فهرست دروس  رشته روانشناسي مقطع دکتری

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند

تعداد واحد اصلی : 12

تعداد واحداختياري : 6

تعداد واحد رساله :  18

جمع کل واحدها :  36

 

 

دروس اصلی

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته 

 

 

2

 

روانشناسي فيزيولوژيك و نوروپسيكو لوژي 

 

 

3

 

آسيب شناسي رواني با توجه به مسايل خاص فرهنگ ايران

 

 

4

 

روانشناسي شخصيت

 

 

5

 

روانشناسي باليني

 

 

6

 

نظريه هاي روان درماني

 

 

 

 

دروس اختياري

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

 يادگيري

-

 

2

 

 روانشناسي آزمايشگاهي

2

 

3

 

 علم النفس

 

4

 

 انگيزش و هيجان

 

5

 

 روانشناسي رشد با تاكيد بر كودكان استثنايي

 

 

 

دروس جبراني

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

1

 

مباني روانسنجي

-

 

2

 

روشهاي ارزيابي و تشخيص در روانشناسي

2

 

3

 

روشهاي رواندرماني

 

 

 

  رساله

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

 

رساله دکتری 

 -

 18

 

 

فهرست دروس رشته روانشناسي مقطع کارشناسی ارشد

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند

تعداد واحد اصلی : 28

جمع کل واحدها : 32

تعداد واحدپایان نامه : 4

 

 

 

دروس اصلی

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

 

 روانشناسي عمومي پيشرفته 

3

 -

 

 

 روشهاي آماري پيشرفته

 3 

 

 

 روشهاي تحقيق در روانشناسي

 3

 

 

 روانشناسي كودكان استثنايي

 -

 3

 

 

 انگيزش و هيجان

 - 

 

 

 روانشناسي يادگيري و تفكر

2

-

 

 

 روانشناسي تجربي

 

 

 پسيكو فيزيو لوژي و نوروپسكولوژي

2

 

 

 روانشناسي اجتماعي پيشرفته

 

 10

 

 نظريه هاي شخصيت

-

 

 11

 

 روانشناسي رشد پيشرفته

2

-

 

12

 

مباحث جديد در آسيب شناسي رواني

2

-

 

 

 

پایان نامه

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

 

 پايان نامه