فهرست دروس


 

فهرست دروس رشته مطالعلت زنان - گرایش حقوق زن در اسلام

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 24 تعداد واحد اختیاری : 4
تعداد واحد جبرانی : 6 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها :


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   زن در قرآن 2 - ندارد 
2   حقوق زن در خانواده 2 - آشنايي با كليات حقوق *  
3   تحول حقوق زن در اسلام 2 - جايگاه زن در قرآن
4   جامعه شناسي جنسيت 2 - ندارد  
5   سلامت و بهداشت زن 2 - ندارد
6   روانشناسي زن 2 - ندارد  
7   زن در اديان و مكاتب ( مقايسه با اسلام ) 2 - زن در قرآن 
8   جنبشهاي اجتماعي زنان و نقد و بررسي فمينيسم 2 -  ندارد  
9   حقوق اجتماعي - سياسي زن در اسلام 2 - تحول حقوق زن در اسلام  
10   حقوق قضايي - جزايي زن در اسلام 2 - آشنايي با كليات حقوق * 
11   روش تحقيق 1 (كمي) 2 - ندارد 
12   روش تحقيق 2 (كيفي) 2 - ندارد

 

* دانشجوياني كه نياز به گذزاندن اين درس در مجموع دروس پيشنياز ندارند، ملزم به رعايت اين پيشنياز نمي باشند.

 

دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   آيين دادرسي خانواده 2 - ندارد 
2   زن در تاريخ اسلام 2 - ندارد 
3   زن در هنر 2 - ندارد 
4   زن در ادبيات 2 - ندارد 

 

* دانشجو 4 واحد درس اختياري به انتخاب گروه مي گذرانند.

 

  

دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   كليات حقوق ندارد  
2    زبان عمومي عربي ندارد  
3   آيين دادرسي كيفري 2 - ندارد 
4   روش تحقيق در علوم اجتماعي 3 - ندارد 
5   آمار 2 - ندارد 
6   آيين دادرسي مدني 2 - ندارد 
7   زبان انگليسي عمومي 2 - ندارد 

 


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    پایان نامه  4   گذراندن كليه دروس آموزشي