فهرست دروس


 

بدیهی است جهت برگزاری جلسه و اعطای گواهی صلاحیت مدرسی مطابق دستورالعمل برگزاری جلسه صلاحیت مدرسی در دوره دکتری و کارشناسی‌ارشد با رعایت شرایط زیر خواهد بود.

  • داشتن حداقل میانگین 16 از مجموعه دروس تخصصی (بدون احتساب نمره رساله)
  • داشتن حداقل میانگین نمره 16 از آزمون جامع
  • داشتن حداقل میانگین 16 از مجموعه دروس مدرسی (عمومی)
  • گذراندن رساله با درجه خوب به بالا
ردیف نام درس نوع درس مقطع واحد
1 زبان و نگارش فارسی الزامی

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
2 تربیت اسلامی الزامی

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
3

کاربرد روان‌شناسی در آموزش

الزامی

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
4 روش تدریس الزامی

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
5

منطق و روش‌شناسی

الزامی

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
6 اندیشه اسلامی اختیاری

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
7

روش‌شناسی

اختیاری دکتری 2
8

روان‌شناسی یادگیری

اختیاری

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2
9 تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش الکترونیکی اختیاری

کارشناسی‌ارشد و دکتری

2

* تعداد واحدهای صلاحیت مدرسی 14 واحد می‌باشد.

* دانشجویان برای دریافت مدرک صلاحیت مدرسی باید از میان درس‌های فوق پنج درس الزامی و دو درس اختیاری را انتخاب نمایند.