فهرست دروس


 

برنامۀ کلی دورۀ دکترای روابط بین الملل

ردیف

نوع درس

تعداد واحد

1

عمومی (پایه)

6

2

تخصصی

(دو درس از هر یک ازگرایشهایسهگانۀسیاستبینالملل،حقوقبینالمللواقتصادسیاسیبینالملل)

 

12

3

رساله/پایان نامه

18

4

تعداد کل واحدها

36

 

 جدول ترم بندی ارائۀ دروس دکترای روابط بین الملل

ردیف

ترم

عنوان  درس

نوع درس

تعداد واحد

جمع واحد

 

 

1

 

 

اول

متون تخصصی زبان خارجه

پیشنیاز

-

 

 

4

نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل

عمومی

2

روش شناخت در روابط بین الملل

عمومی

2

کامپیوتر و اطلاع رسانی

پیشنیاز

-

 

 

2

 

 

 

دوم

سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل

تخصصی

2

 

 

8

ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل

عمومی

2

نقش قدرت درسیاست بین الملل

تخصصی

2

روابط فرهنگی، ارتباطات و مبادلات بین المللی

تخصصی

2

 

3

 

سوم

اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل

تخصصی

2

 

6

اقتصاد سیاسی بین الملل

تخصصی

2

ایران و کشورهای همسایه

تخصصی

2

4

چهارم

رساله/پایان نامه

-

18

18

5

جمع

36

 

جدول ترم بندی ارائۀ دروس کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ردیف

ترم

عنوان  درس

نوع درس

تعداد واحد

جمع واحد

 

 

1

 

 

 

اول

روش و پژوهش در روابط بین الملل

اجباری

2

 

 

10

 

ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات در روابط بین الملل

اختیاری

2

انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین الملل

اجباری

3

تئوریهای روابط بین الملل

اجباری

3

زبان انگلیسی (1)

جبرانی

2

 

 

2

 

 

 

دوم

سازمانهای بین المللی

اجباری

3

 

 

10

مطالعات منطقه ای

اجباری

2

سیاست بین الملل

اجباری

3

تحول جامعۀ بین الملل و حقوق بین الملل

اختیاری

2

زبان انگلیسی (2)

جبرانی

2

 

 

3

 

 

سوم

نقش ایدئولوژی در سیاست بین الملل

اختیاری

2

 

 

8

سمینار روابط خارجی ایران

اختیاری

2

مدیریت بحرانهای بین المللی

اختیاری

2

اقتصاد بین الملل

اختیاری

2

4

چهارم

پایان نامه

-

4

4

 

جمع (بدون احتساب 4 واحد جبرانی)

32