فهرست دروس


 

bulletفهرست دروس گروه جامعه‌شناسی مقطع دکتری

bulletفهرست دروس گروه جامعه‌شناسی مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس گروه جامعه‌شناسی مقطع کارشناسی‌ارشد
سرفصل دروس گروه جامعه‌شناسی مقطع کارشناسی‌ارشد

دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس از یک دوره دو ساله و چهار ترم تحصیلی تشکیل شده است. طی این دوره دو ساله گذراندن 18 واحد درسی اجباری و 11 واحد درس اختیاری در سه ترم تحصیلی و تهیه و تنظیم پایان نامه معادل 4 واحد درسی در یک نیم سال برای کلیه داشجویان الزامی است.

سرفصل دروس گروه جامعه‌شناسی فرهنگی مقطع دکتری
سرفصل دروس گروه جامعه‌شناسی فرهنگی مقطع دکتری

دانشجویان در دوره دکتری جامعه شناسی فرهنگی به عنوان یکی از گرایش های موجود جامعه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس، ملزم به گذراندن 34 واحد درسی در مجموع هستند که از این تعداد 26 واحد درسی و 8 واحد به راسله دکتری مربوط است.

سرفصل دروس گروه جامعه‌شناسی سیاسی مقطع دکتری
سرفصل دروس گروه جامعه‌شناسی سیاسی مقطع دکتری

دانشجویان در دوره دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی به عنوان یکی از گرایش های دکتری در دانشگاه تربیت مدرس ملزم به گذراندن 36 واحد درسی که شامل 6 واحد دروس الزامی، 6 واحد دروس اختیاری و 6 واحد دروس تخصصی است، هستند و علاوه برآن، 18 واحد درسی نیز به رساله دکتری اختصاص دارد.