فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دكتری

گرايش انديشه سياسي

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 14 تعداد واحد اختیاری : 2
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 36


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   روش شناسي 2    
2   جامعه شناسي سياسي ايران 2    
3   انديشه سياسي در ایران 2    
4   انديشه سياسي اسلام 2    
5   انديشه سياسي شرق باستان 2    
6   انديشه سياسي غرب 2    
7   انديشه سياسي معاصر 2    


 

دروس اختیاری

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   انديشه سياسي پسا استعماري 2    

 

 

رساله

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  رساله دكتري 20    

 


فهرست دروس مقطع دكتری

گرايش مطالعات ايران

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 14 تعداد واحد اختیاری : 2
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 36


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   روش شناسي 2    
2   جامعه شناسي سياسي ايران 2    
3   انديشه سياسي در ایران 2    
4   انقلاب اسلامي 2    
5   سياست خارجي ايران 2    
6   مسائل توسعه سياسي در ایران 2    
7   جامعه شناسي توسعه 2    


 

دروس اختیاری

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   مسائل سياسي روز 2    

 

 

رساله

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  رساله دكتري 20    

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 20 تعداد واحد اختیاری :
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار :
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها :


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 6523012001 فقه سياسي 3    
2 6523012002 سمينار انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن 2    
3 6523012003 جامعه شناسي سياسي 2    
4 6523012004 روش تحقيق در علوم سياسي 2    
5 6523012005 سمينار جنبشهاي اسلامي در قرن بيستم و تأثير انقلاب 3    
6 6523012006 نظريه هاي جديد در علم سياست 2    
7 6523012007 نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل 3    
8 6523012008 سمينار مسائل كشورهاي جهان سوم 3    


 

دروس اختیاری

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 6523013001 سمينار افكار سياسي غرب تا نيمه اول قرن نوزدهم 2    
2 6523013002 سمينار افكار سياسي غرب از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد 2    
3 6523013003 افكار سياسي در ايران و جهان اسلام 2    
4 6523013004 سمينار مسائل ماركسيسم 2    
5 6523013005 كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم 2    
6 6523013006 سمينار تحولات سياسي و اجتماعي ايران از 1224 تا 1357 2    
7 6523013007 سمينار تحولات خارجي ايران از تأسيس سلسله قاجاريه تا شهريور 1320 2    
8 6523013008 روابط خارجي ايران با قدرتهاي بزرگ از 1320 تا 1357 2    
9 6523013009 روابط خارجي ايران با كشورهاي جهان سوم از 1320 2    
10 6523013010 ايران و نهضت هاي رهايي بخش از جنگ جهاني دوم 2    
11 6523013011 جنبش غير متعهدها 2    
12 6523013012 مسائل سياسي و اقتصادي نفت در خاور ميانه 2    
13 6523013013 روابط متقابل دولتهاي خاور ميانه با توجه به نفوذ ... 2    
14 6523013014 سير تحولات حكومت در خاور ميانه 2    
15 6523013015 تحولات جديد حقوق بين الملل 2    
16 6523013016 اسلام و حقوق بين الملل 2    
17 6523013017 بررسي تطبيقي سياست خارجي آمريكا و شوروي 2    
18 6523013018 مسائل استراتژي معاصر 2    
19 6523013019 سازمانهاي بين المللي 2    
20 6523013020 پيمانها و سازمانهاي منطقه اي 2    
21 6523013021 مناطق نفوذ ابرقدرتها ( بعد از جنگ جهاني دوم ) 2    
22 6523013022 حقوق اساسي تطبيقي 2    


 

دروس جبرانی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
           


 

سمینار

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
           


 

پایان نامه

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1 6523015001 پايان نامه 4