فهرست دروس


 

فهرست دروس گرايش مطالعات منابع آب و خاك

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 18 تعداد واحد اختیاری : 8
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 6 جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    اصول و فيزيك سنجش از دور 1 1  ندارد
2   روش تحقيق و تكنيكهاي ارائه گزارش 1 1 ندارد
3   اصول سيستم اطلاعات جغرافيايي 1 1 ندارد
4   فتوگرامري 1 1 ندارد
5   پردازش و تفسير كامپيوتري تصاوير رقومي 2 2 ندارد
6   كامپيوتر و نرم افزار هاي گرافيكي 2 - ندارد
7   تحليل فضايي، مكاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي 1 1

اصول سيستم اطلاعات جغرافيايي

ساختارها و مدلهاي پايگاه اطلاعاتي و DTM

8   ساختارها و مدلهاي پايگاه اطلاعاتي و DTM 2 1 اصول سيستم اطلاعات جغرافيايي


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   هيدرولوژي آبهاي سطحي با تأكيد بر ايران  1  1 ندارد 
2   برنامه نويسي كامپيوتر 1 1 ندارد
3   هواشناسي ماهواره اي 1 1 ندارد
4   تفسير تصاوير ماهواره اي در منابع آب و خاك 1 1 پردازش و تفسير كامپيوتري تصاوير رقوميپایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
     پايان نامه  6