فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دکتری رشته زبانشناسي همگاني

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 12 تعداد واحد اختیاری : 4 الي 6
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 38 الي 40


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   آواشناسي و واجشناسي 2 - ندارد
2   معني شناسي 2 - ندارد
3   نحو 2 - ندارد
4   صرف ( ساخت واژه ) 2 - ندارد
5   رده شناسي زبان 2 - ندارد
6   زبانشناسي در جهان اسلام 2 - ندارد


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    نشانه شناسي  ندارد
2   مسائل زبانشناسي تاريخي و تطبيقي 2 - ندارد
3   زبانشناسي كاربردي 2 - ندارد
4   ادبيات از ديدگاه زبانشناسي 2 - ندارد
5   جامعه شناسي زبان 2 - ندارد
6   روانشناسي زبان 2 - ندارد
7   تاريخ زبانشناسي 2 - ندارد
8   زبان و منطق 2 - ندارد
9   تحقيق آزاد 2 - ندارد
10   گويشهاي ايراني 2 - ندارد
11   سمينار مسائل ميان رشته هاي زبان 2 - نداردسمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمينار مسائل زبانشناسي 2 - ندارد


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  رساله دكتري  20 
 

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسي همگاني

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 24 تعداد واحد اختیاری : 4
تعداد واحد جبرانی : 10 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 42


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   واج شناسي 2 -

مقدمات زبانشناسي

آواشناسي عمومي

2   ساخت واژه 2 -

مقدمات زبانشناسي

3   اصول معني شناسي 2 -

مقدمات زبانشناسي

4   تاريخ زبانشناسي 2 -

مقدمات زبانشناسي

آمار و روش تحقيق علمي

5   مكاتب جديد زبانشناسي 2 -

اصول دستور زبان

اصول معني شناسي

6   دستور گشتاري 2 -

اصول دستور زبان

مكاتب جديد زبانشناسي

7   زبانشناسي تاريخي و تطبيقي 2 - تاريخ زبانشناسي
8   تطور زبان فارسي (از باستان تا امروز) 2 - زبانشناسي تاريخي و تطبيقي
9   ساخت زبان فارسي 2 -

اصول دستور زبان

دستور گشتاري

10   تجزيه و تحليل كلام و كاربرد شناسي زبان 2 - اصول معني شناسي
11   شيوه استدلال نحوي 2 - دستور گشتاري
12   تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان 2 - تاريخ زبانشناسي


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   آواشناسي آزمايشگاهي واج شناسي 
  زبانشناسي كاربردي  مقدمات زبانشناسي
  نقش زبانشناسي در ترجمه تجزيه و تحليل كلام و كاربرد شناسي زبان 
 4  

بررسي ساخت يكي از زبانهاي ايراني

 ( گيلكي، تالشي، عربي، تركي، كردي، بلوچي، مازندراني)

-

اصول دستور زبان 

واج شناسي

5   تحقيق در زبانشناسي 2 - دستور گشتاري
6   زبان و منطق 2 -

اصول معني شناسي

دستور گشتاري

7   گويش شناسي 2 - جامعه شناسي زبان
8   زبانشناسي رايانه اي و فرهنگ نگاري 2 - تطور زبان فارسي (از باستان تا امروز)
9   روانشناسي زبان 2 - مقدمات زبانشناسي
10   جامعه شناسي زبان 2 - مقدمات زبانشناسي

 

* دانشجويان ملزم به گذراندن 4 واحد از دروس اختياري مي باشند.

 

دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مقدمات زبانشناسي 2 - ندارد
2   آمار و روش تحقيق علمي 2 - ندارد
3   تاريخچه زبانهاي ايراني 2 - ندارد
4   آواشناسي عمومي 2 - ندارد
5   اصول دستور زبان 2 - ندارد


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   پايان نامه  4