فهرست دروس


 

برنامه درسی مقطع دكتری رشته زبان و ادبيات عربي

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 12 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد جبرانی : 6 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 18 جمع کل واحدها : 36


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   متون تفسير قران كريم 2 - ندارد
2   شعر عربي از آغاز تا دوره معاصر 2 - ندارد
3   نقد ادبي 2 - ندارد
4   نثر عربي از آغاز تا دوره معاصر 2 - ندارد
5   نثر عربي معاصر 2 - ندارد
6   شعر عربي معاصر 2 - ندارد


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   زبانشناسي عربي 2 - ندارد
2   زبان تخصصي انگليسي 2 - ندارد
3   ادبيات تطبيقي 2 - ندارد


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مباحث عالي صرفي و نحوي 2 - ندارد
2   مباحث عالي علوم بلاغي 2 - ندارد
3   روش تحقيق 2 - ندارد

 


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   رساله دكتري 18    

 

 

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 22 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد جبرانی : 1 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   مباحث صرفي و نحوي  2  -  ندارد
 2   نقد ادبي  2  ندارد
  روش تحقيق و مقاله نويسي  2 ندارد 
4   نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي  2 ندارد 
  مباحث علوم بلاغي 2  ندارد
 6   شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي ندارد 
  نثر عربي در دوره عباسي  2 ندارد 
  تفاسير ادبي قرآن  2 ندارد 
9   شعر عربي در دوره معاصر 2 - ندارد
10   شعر عربي در دوره عباسي  2 ندارد 
 11   نثر عربي در دوره معاصر  2 ندارد 


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  ادبيات عرفاني  ندارد
  روش تدريس  ندارد
  ادبيات تطبيقي  ندارد


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   زبان تخصصي انگليسي  2  - ندارد 


 


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پايان نامه  4  -