فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 10 تعداد واحد اختیاری : 8
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحد رساله : 18 جمع کل واحدها : 36


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   ارزشيابي پيشرفته 2 - ندارد
2   روش تحقيق پيشرفته 2 - ندارد
3   فراگيري زبان دوم يا خارجي (SLA) 2 - ندارد
4   نقد و بررسي روشهاي آموزش زبان 2 - ندارد
5   تئوريهاي يادگيري 2 - ندارد


 

دروس اختیاری

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   برنامه ريزي و تهيه مواد درسي 2 -  
2   آموزش ادبيات انگليسي 2 -  
3   ادبيات از ديدگاه زبانشناسي 2 -  
4   انگليسي با اهداف ويژه 2 -  
5   تجزيه و تحليل كلام 2 -  
6   جامعه شناسي زبان 2 -  
7   خط مشي و برنامه ريزي زبان 2 -  
8   دوران تجديد و حيات ادبي 2 -  
9   روانشناسي زبان 2 -  
10   زبان شناسي و كامپيوتر 2 -  
11   شعر و انديشه هاي عرفاني و فلسفي در ادبيات انگليسي 2 -  
12   عصب شناسي زبان 2 -  
13   علم زبان 2 -  
14   مباني تعليم و تربيت 2 -  


 

دروس جبرانی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   استدلال نحوي 2 - ندارد
2   يادگيري زبان اول 2 - ندارد

 

 

 

رساله

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    رساله 18   گذراندن كليه دروس آموزشي

 

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 18 تعداد واحد اختیاری :
تعداد واحد جبرانی : 4 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 

دروس اصلي

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مسائل زبان شناسي 2 - ندارد
2   روش تحقيق 2 - مقدمه اي بر روش تحقيق
3   نظريه ها، رويكردها و روش هاي تدريس زبان خارجي 2 - ندارد
4   روش تدريس مهارتهاي زبان 2 - نظريه ها، رويكردها و روش هاي تدريس زبان خارجي
5   آزمون زبان 2 - روش تحقيق
6   تهيه مطالب درسي 2 - روش تدريس مهارتهاي زبان
7   تدريس عملي 2 - روش تدريس مهارتهاي زبان
8   زبانشناسي كاربردي 2 - مسائل زبان شناسي
9   انگليسي با اهداف ويژه 2 -

روش تحقيق

روش تدريس مهارتهاي زبان


 

 

دروس اختياري

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   تحليل كلام 2 - مسائل زبان شناسي 
2   ارزشيابي و مديريت آموزش زبان 2 - روش تدريس مهارتهاي زبان 
3   دو زبانگي و زبان خارجي 2 - ترجمه متون اسلامي 1
4   مطالعه ميان زباني 2 - مسائل زبان شناسي  
5   آموزش زبان و فن آوري 2 - ندارد
6   يادگيري زبان دوم 2 - نظريه ها، رويكردها و روش هاي تدريس زبان خارجي
7   روانشناسي يادگيري زبان 2 -  روش تدريس مهارتهاي زبان 
8   جامعه شناسي زبان و يادگيري تدريس زبان 2 - مسائل زبان شناسي  
9   ترجمه متون اسلامي 1 2 - ندارد 
10   ترجمه متون اسلامي 2 2 - ترجمه متون اسلامي 1 
11   ادبيات انگليسي 1 2 - ندارد 
12   ادبيات انگليسي 2 2 - ادبيات انگليسي 1 

 

 

 

دروس جبرانی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   نگارش پيشرفته 2 - ندارد
2   مقدمه اي بر روش تحقيق 2 - ندارد


 

سمینار

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1    روش تدريس مهارتهاي زبان  2 -  


 

پایان نامه

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   پايان نامه 4 - گذراندن كليه دروس آموزشي