فهرست دروس


 

فهرست دروس رشته آموزش زبان فرانسه مقطع دکتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 8 تعداد واحد اختیاری : 8
تعداد واحد جبرانی : 6 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 44


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1    فراگيري زبان اول(مادري) و يادگيري زبان دوم(خارجي) 2 - ندارد
2   روانشناسي زبان 2 - ندارد
3    آموزش ادبيات فرانسه در سطوح مختلف 2 - ندارد
4    نشانه-معنا شناسي تخصصي زبان 2 - ندارد


 

دروس اختیاری

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   عصب روان شناسي زبان 2 - ندارد
2    ارزشيابي در سطوح پيشرفته زبان فرانسه 2 - ندارد
3   زبانشناسي و آموزش زبان فرانسه 2 - ندارد
4   مطالعات ترجمه در زبان فرانسه 2 - ندارد
5   كاربرد شناسي زبان فرانسه 2 - ندارد
6   تجزيه و تحليل گفتمان 2 - نشانه-معنا شناسي تخصصي زبان
7  
 تحليل متدهاي آموزش زبان فرانسه
2 - روانشناسي زبان 


 

دروس جبرانی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مباني آموزش زبان فرانسه 2 - ندارد
2   مفاهيم بنيادي زبانشناسي در آموزش زبان فرانسه 2 - ندارد
3   منابع واقعي در آموزش زبانفرانسه 2 - ندارد


 

سمینار

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمينار مسايل آموزش زبان فرانسه 2 - فراگيري زبان اول(مادري) و يادگيري زبان دوم(خارجي)


 

رساله

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   رساله دكتري 20    


فهرست دروس رشته آموزش زبان فرانسه مقطع کارشناسی ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 22 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد جبرانی : 6 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 38


 

دروس اصلی


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   نگارش پيشرفته 2 - تمرين نگارش
2   آشنايي با نظريه هاو روشهاي آموزش زبان 2 -
مفاهيم بنيادي آموزش زبانها
3   شيوه‌هاي تدريس زبان فرانسه (1) 2 - ندارد
4   نشانه- معناشناسي عمومي  زبان 2 - ندارد
5   تجزيه و تحليل كلام 2 - نشانه- معناشناسي عمومي
6   زبانشناسي و آموزش زبان 2 - ندارد
7   آواشناسي اصلاحي 2 - ندارد
8   ارزشيابي و آزمون ‌سازي 2 - آشنايي با نظريه ها و روشهاي آموزش زبان
9   روش تحقيق 2 - ندارد
10   شيوه هاي تدريس دستور زبان 2 - ندارد
11    شيوه هاي تدريس زبان فرانسه(2) 2 - شيوه هاي تدريس زبان(1)

 

 

دروس اختیاری


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   ترجمه متون اسلامی 2 - ندارد
2   جامعه‌شناسي زبان 2 - ندارد
3   آموزش زبان فرانسه براي رشته هاي تخصصي 2 - ندارد
4   ادبيات فرانسه و آموزش زبان 2 - ندارد
5   نقش روانشناسي در آموزش زبان 2 - ندارد
6   كاربرد فناوري آموزشي در آموزش زبان 2 - ندارد
7   زبان شناسي كاربردي 2 - زبان شناسي و آموزش زبان


 

دروس جبرانی


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   آموزش گفت و شنود 2 - ندارد
2   مفاهيم بنيادي آموزش زبانها 2 - ندارد
3   تمرين نگارش 2 - ندارد


 

پایان نامه


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   پايان نامه 4    

 

 


 

 

برنامه درسي رشته مترجمي زبان فرانسه

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 28 تعداد واحد اختیاری : -
تعداد واحد جبرانی : 12 تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 44


 

دروس اصلی


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   دستور زبان مقايسه اي فرانسه و فارسي 2 - ساختارهاي دستوري زبان فرانسه
ساختارهاي دستوري زبان فارسي 
2   دستور پيشرفته زبان فارسي 2 - ساختارهاي دستوري زبان فارسي 
3   ديرينه شناسي ترجمه و آشنايي با ترجمه هاي تاريخي 2 - ندارد 
4   مقدمه اي بر اصول ترجمه شفاهي 2 - ندارد 
5   ترجمه نوار و فيلم (1)  2 - مقدمه اي بر اصول ترجمه شفاهي 
6   كارگاه ترجمه 2 - ندارد 
7   واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه 2 - ندارد 
8   نظريه هاي نوين  زبان شناسي و ترجمه 2 - زبان شناسي كاربردي و ترجمه 
9   ترجمه نوار و فيلم (2) 2 -  ترجمه نوار و فيلم (1) 
10   ترجمه و معني شناسي 2 -  واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه
11   اصول و مباني نقد ترجمه 2 - ندارد
12   مقابله و بررسي ترجمه متون ادبي 2 - ندارد
13   مقابله و بررسي ترجمه متون اسلامي 2 - ندارد
14   ترجمه شفاهي فارسي به فرانسه 2 - ترجمه نوار و فيلم (2)


 

 

 

دروس جبرانی


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  ساختارهاي دستوري زبان فرانسه 2 - ندارد
 2   ساختارهاي دستوري زبان فارسي 2 - ندارد
 3   تاريخ زبان فرانسه 2 - ندارد
4   زبان شناسي كاربردي و ترجمه 2 - ندارد
5   كاربرد رايانه در ترجمه 2 - ندارد
6   آيين نگارش و اصول ويرايش 2 - ندارد


 

 


 

پایان نامه


 
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    پايان نامه 4 -  

 

* لازم به توضيح است، برنامه درسي فوق (رشته مترجمي زبان فرانسه) مصوب وزارت علوم بوده و گروه زبان فرانسه دانشگاه تربيت مدرس در حال تدوين برنامه جديد مي باشد.