فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 37 تعداد واحد اختیاری : 6
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحد رساله : 20 جمع کل واحدها : 65


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مطالعات جغرافيايي و اكولوژيكي مناطق باستاني ايران 2 -  
2   بررسي سيستماتيك آثار باستاني مناطق مختلف ايران 2 -  
3   تحقيق باستان شناختي روي منابع اسلامي 2 -  
4   كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي در باستان شناسي 2 -  
5   بررسي كلي باستان شناسي پيش از تاريخ ايران 2 -  
6   بررسي كلي باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين 2 -  
7   بررسي كلي باستان شناسي پيش از مناطق همجوار 2 -  
8   انسان شناسي جسماني و فرهنگي 2 -  
9   گاهنگاري دوران پيش از تاريخ 2 -  
10   حفاظت و مرمت آثار دوره پيش از تاريخ 2 -  
11   بررسي كلي باستان شناسي دوران تاريخي ايران 2 -  
12   بررسي كلي باستان شناسي دوران تاريخي بين النهرين 2 -  
13   بررسي كلي باستان شناسي دوران تاريخي مناطق همجوار 2 -  
14   گاهنگاري دوران تاريخي 2 -  
15   حفاظت و مرمت آثار دوران تاريخي 2 -  
16   جغرافياي تاريخي فرهنگي سرزمين هاي اسلامي 2 -  
17   حكمت و هنر اسلامي 2 -  
18   بررسي كلي باستان شناسي دوران اسلامي مكتب ايران 1 2 -  
19   بررسي كلي باستان شناسي دوران اسلامي مكتب ايران 2 2 -  
20   بررسي كلي باستان شناسي دوران اسلامي مكاتب مصر، مغرب و شام 2 -  
21   حفاظت و مرمت آثار دوران اسلامي 2 -  


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   شناخت شناسي 2 -  
2   بررسي نظريه هاي باستان شناسي دوران پيش از تاريخ 2 -  
3   بررسي نظريه هاي باستان شناسي دوران تاريخي 2 -  
4   بررسي نظريه هاي باستان شناسي دوران اسلامي 2 -  سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   سمينار 2 -  


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   رساله 20    
 

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد رشته باستان شناسي

گرايش هاي پيش ازتاريخ - دوران تاريخی - تمدن و فرهنگ اسلامی

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 38 تعداد واحد اختیاری : -
تعداد واحد جبرانی : - تعداد واحد سمینار : -
تعداد واحدپایان نامه : 4 جمع کل واحدها : 42


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    تأثير و تأثر تمدن هاي باستاني ايران و كشورهاي همجوار 2    
 2    شناخت سكه ها مهرها و الواح باستاني (تابلت)  2    
 3   هنرهاي كاربردي در دوران اسلامي  2    
  سير تحول خطوط اسلامي و كتيبه خواني  2    
   موزه داري  2    
   حفاظت آثار باستاني و تاريخي ( مرمت آثار ) 2    
  روش كاوش و بررسي آثار باستاني   2    
  شناخت و بررسي تمدن هاي پيش از تاريخ ايران از آغاز تا پايان استقرار در دهكده   3    
  شناخت و بررسي تمدن هاي پيش از تاريخ ايران در آغاز شهرنشيني   2    
10    شناخت تكنيك و هنر سفالگري پيش از تاريخ ايران  2    
 11   باستان شناسي پيش از تاريخ ايران در هزاره اول ق.م  2    
12    باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين  2    
13     باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين  از آغاز تا جمع آوري غذا 2    
14   باستان شناسي پيش از تاريخ بين النهرين از آغاز كشاورزي تا آغاز ادبيات 2    
15   شناخت و بررسي تمدن هاي پيش از تاريخ آسياي صغير 2    
16   شناخت و بررسي تمدن هاي دره سند، موهنجودار و هارپا  2    
17   شناخت و بررسي تمدن مصر  2    
18   باستانش ناسي دوره تاريخي ايلام 2    
19   باستان شناسي دوره تاريخي ماد  2    
20   باستان شناسي دوره تاريخي هخامنشي  2    
21   باستان شناسي دوره اشكاني  2    
22   باستان شناسي دوره ساساني  2    
23   باستان شناسي دوران تاريخي بين النهرين از آغاز ادبيات تا اور سوم   3    
24    باستان شناسي دوران تاريخي بين النهرين در طول هزاره دوم و  اول ق.م  3    
25    باستان شناسي دوران تاريخي يونان 2    
26    باستان شناسي دوران تاريخي روم 2    
27   شناخت و بررسي باستان شناسي صدر اسلام تا قرن پنجم ه.ق  2    
28    شناخت و بررسي باستان شناسي قرن پنجم ه.ق تا نهم ه.ق 4    
29   شناخت و بررسي باستان شناسي از قرن دهم تا عصر حاضر  3    
30   شناخت و بررسي فرهنگ و هنر دوران اسلامي 3    
31   شناخت وبررسي تمدن و فرهنگ سرزمين هاي اسلامي 2    
32   شناخت و بررسي تمدن هاي شرق ايران 2    
33   هنر فلزكاري دوران اسلامي 2    پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1    پايان نامه 4