فهرست دروس


 

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : تعداد واحد اختیاری :
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار :
تعداد واحد رساله : جمع کل واحدها :


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   روش تحقيق پيشرفته      
2   تاريخ نگاري در ايران      
3   جامعه شناسي تاريخي ايران      
4   بررسي و تحليل اسناد و مدارك آرشيوي و كتابخانه اي      


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   جزيرة العرب قبل از اسلام      


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    روش شناسي      


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    سمينار      


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
    رساله