کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 اعظم انوري نژاد روزانه 1394
2 محبوبه عابد روزانه 1394
3 شهربانو حاتمي روزانه 1394
4 زهرا منصورزاده روزانه 1394
5 فاطمه قنبري روزانه 1394
6 فرناز طهان قزويني روزانه 1394
7 افشين اسكندري روزانه 1394
8 علي سعادتي روزانه 1394
9 اعظم شيرازي روزانه 1395
10 ريحانه شجاعي روزانه 1395
11 زهرا رهنمامباركه روزانه 1395
12 فاطمه السادات ميرلوحي روزانه 1395
13 فرناز جعفري روزانه 1395
14 ليلا زرقاني روزانه 1395
15 منصوره رحيمي روزانه 1395
16 صديقه رهبررستگارپورزنجاني روزانه 1396
17 مهسا اقدمي روزانه 1396
18 فائزه حسين پور روزانه 1396
19 محمدرضا مرداني روزانه 1396
20 مصطفي رحيمي برندق روزانه 1396
21 معين فريدوني ولاشجردي روزانه 1396
22 رعنا كريمي نوبت دوم 1394
23 فهيمه اسكندري نوبت دوم 1394
24 مريم سنجري نوبت دوم 1394
25 زهره قربانيان نوبت دوم 1395
26 فاطمه تقي زاده نوبت دوم 1395
27 مهرنوش حايري نوبت دوم 1395
28 حسين طوافي نوبت دوم 1395