نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمايشگاه زبانشناسي دكتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا فريبا كاوه 3669 دانشكده علوم انساني، طبقه دوم - اتاق 235