نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمایشگاه گروه زبان و ادبیات فارسی 3669 دانشكده علوم انسانی، طبقه منفی یك، آزمایشگاه شماره 1 و