نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمايشگاه GIS دكتر سياوش شايان 3663 دانشكده علوم انساني، طبقه اول،اتاق 101
كارگاه تخصصي GIS-RS دكتر سياوش شايان 3689 دانشكده علوم انساني، طبقه اول،اتاق 102
آزمايشگاه سنجش از دور ( دوركاوي ) دكتر سياوش شايان دانشكده علوم انساني، طبقه اول،اتاق 105
آزمايشگاه منابع آب و خاك دكتر سياوش شايان دانشكده علوم انساني، طبقه اول،اتاق 136
كارگاه برنامه ريزي شهري و روستايي دكتر سياوش شايان دانشكده علوم انساني، طبقه دوم ،اتاق 201