نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمایشگاه باستان‌شناسی محبوبه قاسمی 3669 دانشكده علوم انسانی، طبقه منفی یك