نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمایشگاه روانشناسی دکتر کاظم رسول‌زاده طباطبایی 4616 دانشكده علوم انسانی، طبقه دوم - اتاق