دفتر مديريت آموزش‌های آزاد ، در جهت تحقق سياست‌های برنامه چهارم توسعه كشور با رويكرد به تنوع روش‌های آموزشی در سطح جهان و به منظور فراهم آوردن امكان دسترسی بيشتر افراد مستعد و علاقه‌مند به تحصيلات تكميلی و پاسخگويی به تقاضای روزافزون متقاضيان ، گسترش مرزهای دانش و توسعه برنامه‌های آموزشی و بهره‌گيری مناسب‌تر از امكانات و منابع موجود دانشگاه، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف نموده است.


جدیدترین اخبار
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره یادگیری عمیق
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره یادگیری عمیق 1تیر1398
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره بین المللی کسب و کار اینترنتی
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره بین المللی کسب و کار اینترنتی 25اردیبهشت1398
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی 25اردیبهشت1398