چشم انداز دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در راستای برنامه تحول راهبردی، شامل سرآمدی هم‌جانبه در آموزش و پژوهش با کیفیت، تعامل بین رشته‌ای، برون‌گرایی و حضور فعال در عرصه های بین‌المللی و پایداری در تولید دانش در سطح ملی و منطقه ای است.