معرفی

دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، خود را در قبال توسعه پايدار مبتني بر دانايي در كشور مسئول و متعهد مي داند. اين دانشكده تلاش مي كند از طريق گسترش ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي در سطح ملي و منطقه اي و با استفاده از تجربيات علمي در حوزه هاي علمي جهان، سعي شايسته در توليد فكر و دانش داشته باشد و دانشجوياني پژوهشگر، خلاق، مشاركت جو و پيشرو براي پاسخ به چالش هاي آينده مسائل ايران اسلامي و با پذيرش مسئوليت هاي تاريخي و فرهنگي خود تربيت نمايد. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه زبان روسی
 • آزمایشگاه زبان انگلیسی
 • آزمایشگاه باستان‌شناسی
 • آزمایشگاه سفال
 • آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
 • آزمایشگاه روانشناسی
 • آزمایشگاه زبان فرنسه
 • آزمایشگاه زبان و ادبیات عربی
 • آزمایشگاه زبان و ادبیات فارسی
 • آزمایشگاه آوا شناسی
 • آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • آزمایشگاه جغرافیای سیاسی
 • آزمایشگاه سنجش از دور

دوره‌های تحصیلی

Shape