دانشکده علوم انسانی

 

گروه های آموزشی

علوم قرآن و حدیث

فلسفه و حکمت و منطق

علوم تربیتی

روانشناسی

تربیت بدنی

مطالعات زنان

دروس مدرسی

روابط بین الملل

جامعه شناسی

باستان شناسی

علوم سیاسی

تاریخ

جغرافیای طبیعی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای سیاسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سنجش از دور

مرکز آموزش زبان های خارجی

آزمایشگاه زبان

زبانشناسی

زبان و ادبیات عرب

آموزش زبان انگلیسی

زبان فرانسه

زبان روسی

زبان و ادبیات فارسی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری

 

مرکز آموزش زبان فارسی

 

مرکز آموزش زبان‌های خارجی