هاجر آذری
استادیار گروه مطالعات زنان

هاجر آذری

بهاره آروین
استادیار گروه جامعه‌شناسی

بهاره آروین

پرویز آزادفلاح
دانشیار گروه روانشناسی

پرویز آزادفلاح

سیدهاشم آقاجری
دانشیار گروه تاریخ

سیدهاشم آقاجری

حمید آقاعلی نژاد
دانشیار گروه تربیت بدنی

حمید آقاعلی نژاد

محمد احسانی
استاد گروه تربیت بدنی

محمد احسانی

میریلا احمدی
دانشیار گروه زبان روسی

میریلا احمدی

حسن احمدی
استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

حسن احمدی

زهرا احمدی پور
استاد گروه جغرافیای سیاسی

زهرا احمدی پور

سیروس احمدی نوحدانی
استادیار گروه جغرافیای سیاسی

سیروس احمدی نوحدانی

فروغ اسرافیلیان
استادیار گروه روانشناسی

فروغ اسرافیلیان

محسن اسلامی
دانشیار گروه روابط بین‌الملل

محسن اسلامی

سیدمحسن اسلامی اردکانی
استادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق

سیدمحسن اسلامی اردکانی

مریم اسماعیلی نسب
دانشیار گروه روانشناسی

مریم اسماعیلی نسب

الهام اکبری
استادیار گروه علوم تربیتی

الهام اکبری

رضا اکبریان
استاد گروه فلسفه و حکمت و منطق

رضا اکبریان

عباسعلی الهیاری
دانشیار گروه روانشناسی

عباسعلی الهیاری

سعید امیرحاجلو
استادیار گروه باستان‌شناسی

سعید امیرحاجلو

محسن ایمانی نائینی
دانشیار گروه علوم تربیتی

محسن ایمانی نائینی

عباس برومند اعلم
دانشیار گروه تاریخ

عباس برومند اعلم

سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

سعید بزرگ بیگدلی

هادی بهارلو
استادیار گروه زبان روسی

هادی بهارلو

سحر بهرامی خورشید
دانشیار گروه زبان‌شناسی

سحر بهرامی خورشید

خلیل پروینی
استاد گروه زبان و ادبیات عرب

خلیل پروینی

مهدی پورطاهری
استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

مهدی پورطاهری

سید ضیاءالدین تاج‌الدین
استاد گروه آموزش زبان انگلیسی

سید ضیاءالدین تاج‌الدین

ذبیح اله ترابی
استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

ذبیح اله ترابی

مرتضی توکلی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

مرتضی توکلی

فاطمه جان احمدی
استاد گروه تاریخ

فاطمه جان احمدی

جواد حاتمی
استاد گروه علوم تربیتی

جواد حاتمی

علی حاجی خانی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث

علی حاجی خانی

محمدرضا حافظ نیا
استاد گروه جغرافیای سیاسی

محمدرضا حافظ نیا

نصرت حجازی
استادیار گروه زبان فرانسه

نصرت حجازی

سیدمحمدعلی حجتی
دانشیار گروه فلسفه و حکمت و منطق

سیدمحمدعلی حجتی

وحید حسین زاده
استادیار گروه روابط بین‌الملل

وحید حسین زاده

سیدعلیرضا حسینی بهشتی
استادیار گروه علوم سیاسی

سیدعلیرضا حسینی بهشتی

داود حسینی چفلی
دانشیار گروه فلسفه و حکمت و منطق

داود حسینی چفلی

ابراهیم خدایار
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

ابراهیم خدایار

سرور خراشادی
استادیار گروه باستان‌شناسی

سرور خراشادی

نجله خندق
دانشیار گروه علوم سیاسی

نجله خندق

جلیل دارا
دانشیار گروه علوم سیاسی

جلیل دارا

نجمه دری
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

نجمه دری

علیرضا ذاکری
استادیار گروه جامعه‌شناسی

علیرضا ذاکری

حسن ذوالفقاری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

حسن ذوالفقاری

کامران ربیعی
استادیار گروه جامعه‌شناسی

کامران ربیعی

روح اله رحمتیان
دانشیار گروه زبان فرانسه

روح اله رحمتیان

کاظم رسول زاده طباطبائی
دانشیار گروه روانشناسی

کاظم رسول زاده طباطبائی

کاوس روحی برندق
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث

کاوس روحی برندق

کبری روشن فکر
استاد گروه زبان و ادبیات عرب

کبری روشن فکر

ابراهیم رومینا
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی

ابراهیم رومینا

امیرحسین زادیوسفی
استادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق

امیرحسین زادیوسفی

مجتبی زارعی
استادیار گروه علوم سیاسی

مجتبی زارعی

علی ساعی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی

علی ساعی

سیدمهدی سجادی
استاد گروه علوم تربیتی

سیدمهدی سجادی

محمد سعیدی مهر
استاد گروه فلسفه و حکمت و منطق

محمد سعیدی مهر

طوبی شاکری
استادیار گروه مطالعات زنان

طوبی شاکری

مجید شاه حسینی
استادیار گروه جفرافیای طبیعی

مجید شاه حسینی

مهران شایگان
استادیار گروه سنجش از دور

مهران شایگان

علیرضا شجاعی زند
دانشیار گروه جامعه‌شناسی

علیرضا شجاعی زند

شهروز شریعتی
دانشیار گروه علوم سیاسی

شهروز شریعتی

محمد شریفی کیا
دانشیار گروه سنجش از دور

محمد شریفی کیا

حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان فرانسه

حمیدرضا شعیری

ابوالفضل شکوری
دانشیار گروه علوم سیاسی

ابوالفضل شکوری

علی شمس الدینی
دانشیار گروه سنجش از دور

علی شمس الدینی

رضا شهبازبگیان
استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

رضا شهبازبگیان

شهناز شهربانیان
استادیار گروه تربیت بدنی

شهناز شهربانیان

زینب صابر پور
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

زینب صابر پور

علیرضا صادق زاده قمصری
استادیار گروه علوم تربیتی

علیرضا صادق زاده قمصری

مقصود علی صادقی گندمانی
دانشیار گروه تاریخ

مقصود علی صادقی گندمانی

پریوش صفا
دانشیار گروه زبان فرانسه

پریوش صفا

مرجان صفاری
استادیار گروه تربیت بدنی

مرجان صفاری

ابراهیم طلائی
دانشیار گروه علوم تربیتی

ابراهیم طلائی

اسماعیل عظیمی یانچشمه
استادیار گروه علوم تربیتی

اسماعیل عظیمی یانچشمه

حمید علامی
دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی

حمید علامی

سیدعلی علوی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

سیدعلی علوی

محبوبه علیاری شوره دلی
دانشیار گروه زبان روسی

محبوبه علیاری شوره دلی

عباس عمادی
استادیار گروه علوم سیاسی

عباس عمادی

نهله غروی نائینی
استاد گروه علوم قرآن و حدیث

نهله غروی نائینی

غلامحسین غلامحسین زاده
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

غلامحسین غلامحسین زاده

حجت اله فراهانی
استادیار گروه روانشناسی

حجت اله فراهانی

منوچهر فرج زاده اصل
استاد گروه جفرافیای طبیعی

منوچهر فرج زاده اصل

رمضانعلی فلاح رفیع
استادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق

رمضانعلی فلاح رفیع

صفر قائد رحمتی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

صفر قائد رحمتی

مصطفی قادری حاجت
استادیار گروه جغرافیای سیاسی

مصطفی قادری حاجت

کاظم قاضی زاده
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث

کاظم قاضی زاده

حسینعلی قبادی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

حسینعلی قبادی

رضا قراخانلو
استاد گروه تربیت بدنی

رضا قراخانلو

یوسف قویدل رحیمی
دانشیار گروه جفرافیای طبیعی

یوسف قویدل رحیمی

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
دانشیار گروه زبان‌شناسی

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا

جلال کرمی
استادیار گروه سنجش از دور

جلال کرمی

غلامرضا کیانی
استاد گروه آموزش زبان انگلیسی

غلامرضا کیانی

محمود رضا گشمردی
دانشیار گروه زبان فرانسه

محمود رضا گشمردی

آبتین گل کار
استادیار گروه زبان روسی

آبتین گل کار

ولی گل محمدی
استادیار گروه روابط بین‌الملل

ولی گل محمدی

ارسلان گلفام
دانشیار گروه زبان‌شناسی

ارسلان گلفام

رویا لطافتی
استاد گروه زبان فرانسه

رویا لطافتی

عیسی متقی زاده
استاد گروه زبان و ادبیات عرب

عیسی متقی زاده

حمیدرضا محبوبی آرائی
استادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق

حمیدرضا محبوبی آرائی

محمدرضا محمدی
دانشیار گروه زبان روسی

محمدرضا محمدی

جواد مرشدلو
استادیار گروه تاریخ

جواد مرشدلو

ابوالفضل مشکینی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ابوالفضل مشکینی

مهدیه ملانوری شمسی
دانشیار گروه تربیت بدنی

مهدیه ملانوری شمسی

عباس منوچهری باغبادرانی
استاد گروه علوم سیاسی

عباس منوچهری باغبادرانی

سید مسعود موسوی شفائی
دانشیار گروه روابط بین‌الملل

سید مسعود موسوی شفائی

سیدمهدی موسوی کوهپر
استاد گروه باستان‌شناسی

سیدمهدی موسوی کوهپر

فرامرز میرزائی
استاد گروه زبان و ادبیات عرب

فرامرز میرزائی

لطف اله نبوی
استاد گروه فلسفه و حکمت و منطق

لطف اله نبوی

هادی نظری منظم
دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

هادی نظری منظم

رسول نوروزی سید حسینی
دانشیار گروه تربیت بدنی

رسول نوروزی سید حسینی

جواد نیستانی
استاد گروه باستان‌شناسی

جواد نیستانی

ناصر نیکوبخت
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

ناصر نیکوبخت

نصرت نیل ساز
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث

نصرت نیل ساز

حامد وحدتی نسب
استاد گروه باستان‌شناسی

حامد وحدتی نسب

سید میلاد هاشمی سروندی
استادیار گروه باستان‌شناسی

سید میلاد هاشمی سروندی

اعضای هیات علمی بازنشسته

فردوس آقاگل زاده سیلاخور
استاد گروه زبان‌شناسی

فردوس آقاگل زاده سیلاخور

ماریایوجینیا آگیلارمرجن
استاد گروه روانشناسی

ماریایوجینیا آگیلارمرجن

عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

محمدحسین پاپلی یزدی
استاد گروه جغرافیای سیاسی

محمدحسین پاپلی یزدی

علی محمد حاضری
دانشیار گروه جامعه‌شناسی

علی محمد حاضری

محمد علی خلیلی اردکانی
استادیار گروه جامعه‌شناسی

محمد علی خلیلی اردکانی

احمد سلطانی نژاد
استادیار گروه علوم سیاسی

احمد سلطانی نژاد

سیاوش شایان
دانشیار گروه جفرافیای طبیعی

سیاوش شایان

رضا غفارثمر
دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی

رضا غفارثمر

مسعود غفاری
دانشیار گروه علوم سیاسی

مسعود غفاری

هاشم فردانش
دانشیار گروه علوم تربیتی

هاشم فردانش

حاتم قادری
استادیار گروه علوم سیاسی

حاتم قادری

هاشم کوزه چیان
استاد گروه تربیت بدنی

هاشم کوزه چیان

اردشیر ملکی مقدم
گروه زبان‌شناسی

اردشیر ملکی مقدم

محمود مهرمحمدی
استاد گروه علوم تربیتی

محمود مهرمحمدی

علیرضا هژبری نوبری
استاد گروه باستان‌شناسی

علیرضا هژبری نوبری

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم صادق آئینه وند
استاد گروه تاریخ

مرحوم صادق آئینه وند

مرحوم نبی اله ابراهیمی
استادیار گروه روابط بین‌الملل

مرحوم نبی اله ابراهیمی

مرحوم محمدحسین جمشیدی
دانشیار گروه روابط بین‌الملل

مرحوم محمدحسین جمشیدی

مرحوم فرهنگ خادمی ندوشن
استاد گروه باستان‌شناسی

مرحوم فرهنگ خادمی ندوشن

مرحوم سیداکبر میرحسنی
گروه آموزش زبان انگلیسی

مرحوم سیداکبر میرحسنی