فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 212
فرم شماره 5: فرم انصراف از تحصیل مشترک 115
فرم درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری دکتری 71
فرم شماره 2: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 70
درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 56
فرم تایید صلاحیت مدرس مدعو هیات علمی 46
فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 42
فرم درخواست مهمانی مشترک 31
فرم شماره 3: فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 27
فرم راه اندازی رشته جدید هیات علمی 21

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد(12 آبان 1397) کارشناسی ارشد 1092
فرم شماره 12: فرم گزارش سه ماهه مشترک 756
فرم طرح تحقیق رساله دکتری (12 آبان 1397) دکتری 631
فرم شماره 20: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 497
آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ ( 17 دی 1397) مشترک 491
فرم شماره 4 : صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد (18 اردیبهشت 1398) کارشناسی ارشد 421
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه (17 دی 1397) دکتری 334
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس ( 17 دی 1397) مشترک 289
فرم شماره 7: گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 287
فرم شماره 16: فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 250
فرم شماره 3: اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 244
فرم شماره 19: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 200
برگه صورتجلسه پيش‌دفاع دانشجويان دكتري (17 دی 1397) دکتری 181
فرم شماره 17: فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 177
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله ( 15 دی 1397) مشترک 118
فرم شماره 2: برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 114
فرم شماره 1: برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 92
فرم شماره 1: قرارداد فوق دکتری دکتری 92
راهنمای تسویه حساب کارشناسی ارشد 79
فرم شماره 4: برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 77
راهنمای ثبت پروپوزال کارشناسی ارشد 65
فرم شماره 6: گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 64
فرم شماره 3: مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 64
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 62
فرم شماره 5: مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 58
فرم شماره 3: فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 35
فرم شماره 8: کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 33
فرم شماره 2: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 29
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی در آزمایشگاه (17 دی 1397) مشترک 28
فرم شماره 10: فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 23
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 15
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 13
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 12
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 12
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 10
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 10
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت