ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه زبان روسی زبان روسی آقای محسن اسلامی 021-82883665
2 آزمایشگاه زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آقای جواد عابدینی 021-82883693
3 آزمایشگاه باستان‌شناسی باستان‌شناسی آقای جواد عابدینی 021-82884689
4 آزمایشگاه سفال باستان‌شناسی آقای جواد عابدینی 021-82884689
5 آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی خانم میترا زرشکن 021-82884679
6 آزمایشگاه روانشناسی روانشناسی خانم معصومه دارابی 021-82884616
7 آزمایشگاه زبان فرنسه زبان فرانسه آقای حسین قدسی 021-82883669
8 آزمایشگاه زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عرب آقای حسین قدسی 021-82883669
9 آزمایشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی خانم صنم علیلو 021-82883648
10 آزمایشگاه آوا شناسی زبان‌شناسی آقای محسن اسلامی 021-82883669
11 آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خانم مرجان ابراهیمی 021-82883676
12 آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خانم مرجان ابراهیمی 021-82883676
13 آزمایشگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی خانم مرجان ابراهیمی 021-82883676
14 آزمایشگاه جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی خانم زیبا بهفر 021-82883636
15 آزمایشگاه سنجش از دور سنجش از دور آقای محسن آقاکثیری 021-82883670