افراد


 

 • علی اکبر آقاکوچک
 • دبیر و جانشین رئیس در هیأت ممیزه
 • احمد اسفندیاری
 • مشاور و مسئول هماهنگی در امور هیأت امناء
 • فاطمه جعفری
 • مسئول امور دفتری و بایگانی محرمانه دفتر ریاست
 • 3049
 • میرحسن جعفری
 • مسئول دفتر
 • مرتضی سوری
 • کارشناس مسئول کارگاه‌های علمی
 • سولماز شایگان
 • کارشناس دبیرخانه شورا، هیأت رئیسه و امور کمیسون دائمی هیأت امناء
 • 4136
 • ربابه فراهانی
 • مسئول هیأت ممیزه
 • سیدناصر میری
 • مدیر هسته گزینش کارکنان
 • زینب هادوی
 • کارشناس مسئول رایانه حوزه ریاست