فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 9
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 6
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 55
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 6
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 11
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 12
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 29
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 8
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 60
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 35
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 36
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 53
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 57
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 44
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 27
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 21
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 20
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 35
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 80
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 25
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 18
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 18
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 4
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 2
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 3
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 6
برگه گزارش سه ماهه مشترک 79
برگه قرارداد مشترک 9
برگه صورتجلسه مشترک 33
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 21
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 34
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 31
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 35
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 68
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 11
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 43
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 49
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 81
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 85
معرفی‌نامه مشترک 8
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه / رساله مشترک 111
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 41
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 7
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 3
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 1
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 6
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 0
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 10
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 16
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 3
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 4
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 17
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 31
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 2
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 1
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 3
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 1
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 4
برگه سند محضری هیات علمی 1
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 3
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 1
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 2
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 24
برگه شکایت هیات علمی 5
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 110
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 51
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 27
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 75
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 26
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 28
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 24