معاون فرهنگی و اجتماعی


 

محمدجواد ناطق
استاد دانشکده مهندسی مکانیک


محسن ایمانی نائینی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
شروع: 1392/11/1
پایان : 1393/12/1


فریبا گنجی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
شروع: 1391/10/1
پایان : 1392/11/1


هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر و معماری
شروع: 1390/8/1
پایان : 1391/10/1


محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
شروع: 1389/1/1
پایان : 1390/8/1